×


ZETKAMA nabyła udziały w ARMAK sp z o.o.

W dniu 29 grudnia 2011 r. Spółka nabyła od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 33.900 udziałów Spółki Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu. Nabyte przez ZETKAMĘ udziały stanowią łącznie 94,2 % kapitału zakładowego Śląskich Zakładów Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o. i dają łącznie prawo do 33.900 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 94,2 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.
Więcej informacji:
Raport bieżący 35/2011